Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

О Б Я В А за организиране и провеждане на прием на деца в яслена и първа възрастова група.

 

 

 

Ръководството на ДГ „Слънчо“, гр. Пазарджик обявява начало на кандидатстване за прием на деца в яслена и първа възрастова група. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.

 

Срокът за подаване на заявления за прием по образец е в периода

от 15.01.2024г. до 30.04.2024г., всеки делничен ден от 09.00ч. до 14.00ч.

в кабинета на директора на детската градина.

При подаване на документите трябва да се носят оригиналите и копия на: акт за раждане на детето; лична карта на двамата родители; удостоверение от ЕСГРАО за настоящ адрес; документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива; официален документ от работодател, удостоверяваш трудовия статус на двамата родители, който съдържа: изходящ №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, № на трудовия договор на родителя; и други при необходимост.

Неподадени в установения срок заявления могат да се представят и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места.

 

Резултатите от класирането и списъка на приетите деца ще бъдат обявени до 31.05.2024г. на информационно табло на входа на централната сграда и в сайта на ДГ „Слънчо“.

 

Записването на приетите деца ще се извършва в работни дни в периода

от 01.06.2024г. до 05.06.2024г. при директора на детската градина.

Изисква се писмено деклариране на желанието на родителя/настойника, детето да бъде записано в образователната институция.

При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца.