Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

Мисия и визия

МИСИЯ

Ориентирана към детето, стимулирането му към пълноценна подготовка за училище.

Формиране на личности със социално поведение, отговарящи на съвременните предизвикателства.

ВИЗИЯ

Съхраняване и утвърждаване като желана територия за всяко дете;

Равен шанс, качествено образование, добри традиции, модернизация на процеса;

НАСТОЯЩЕ

Децата получават:

  • Сигурност и подкрепа;
  • Уважение и пълноценно общуване;
  • Право на избор и изява;
  • Целенасочена предучилищна подготовка;
  • Позитивно и толерантно отношение.

ПЕРСПЕКТИВА

Детската градина – дом за нашите деца;

Развитие и модернизация на интериор и екстериор.

НИЕ

  1. Не даваме оценки и съвети, а работим реално.
  2. Не поставяме рамки, а градим доверие.
  3. Не забравяме, че нищо не възпитава по-добре от добрия пример.