Facebook
ДГ "Слънчо"
Детска градина в град Пазарджик

Работа на детската градина по проект BG5M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

 

      От 01.07.2023 г.

ДГ „Слънчо “ работи по Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“ и Дейност 3 „Интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“ на проект BG5M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Работата по проекта повиши езиковата култура и познания на децата, стимулира творческите им изяви, повиши мотивацията им за учене.